Aadhyathmika Kendra Chennai
One stop solution for Divine Products
12meenarasiring-27

Meena Rasi – Pisces Ring – మీన రాశి ఉంగరం மீன ராசி மோதிரம்

995

2 in stock

SKU: A1977

Product Description

27

Meen Rashi, Meena Rasi in Telugu మీన రాశి

Meena Rasi in Tamil மீன ராசி

To get good knowledge, better Job, happy love and married life, blessed with children, good health, to get rid of obstacles in business and career, Meena Rasi People are recommended to wear the Miina Rasi Ring or Pendant.

Meena Rasi (Pisces) Horoscope

Sanskrit Name : Meena
Meaning of Name : The Fish
Type : Water-Mutable-Negative
Lord : The Neptune
Lucky Color : Mauve, Lilac, Purple, Violet, Sea green
Lucky Day : Thursdays and Monday
Lucky Number : 3, 7, 12, 16, 21, 25, 30, 34, 43, 52

 

Meena Rasi (Pisces) Description

[Like a pair of fishes, the last rashi of the rashichakra, Meen ( Pisces ) denotes the feet of the Kaal purusha (Ursha major), and it dwells in the holy places of religious divine and social importance.]

The twelfth of the signs, Meen ( Pisces ) rashi is the most intuitive of all in the Rashichakra. As it is also the final Sign in the Rashichakra, this Sign brings together many of the characteristics of the eleven Signs preceeding it. Meenjatakas ( people born under pisces ) are selfless, spiritual and focused on their inner journey, but at times, they also have difficulty distinguishing fact from fantasy – they tend to get caught up in their dreams and illusions of how things should be.

Meenjatakas ( people born under pisces ) are always torn between choices whether to seek the light or sink into the darkness. They are compassionate unless pushed to the wall, when they can be very caustic. However the sarcasm is not always direct and so generally it passes unnoticed. They are however happiest keeping these qualities under wraps.

Meenjatakas ( people born under pisces ) are liked for their kind and sympathetic nature, their charm and carefree approach. They find the going tough once they have to follow rules or to cope with discipline. When it really means business, the Meenjataka ( people born under pisces ) will flee and hide and the more weak-willed are likely to indulge in alcohol and drugs to escape. Some pour out their emotions in creative arts, or in poetry or short verse, but seldom open up to those around them on a personal basis. Although brave and prefer a lot of independence, they are impractical and somewhat uneasy with the real world. They delve in spiritual matters and are fascinated by the occult. They are unselfish, empathic but can easily be confused and hardly get much done.

Meenjatakas ( people born under pisces ) will do well in performing arts, especially in theatre. In science, they tend to work in the fields of either physics or medicine and also do well in ocean-based occupations or working with animals. They normally have talents, which get them money and fame. Their obstinate independent streak rarely allows them to be dependent on others. They are ever ready to help the needy, without being much concerned for reciprocation. Meenjatakas ( people born under pisces ) hate to chase for the owed money as they expect that it will be returned voluntarily. They are often distracted when bored and need to be more focused and inspired to give their best.

Meenjatakas ( people born under pisces ) are spiritual, charitable, compassionate, empathetic and love to help others in the most imaginative of ways. They also tend to lapse into melancholy if not heard, or into a kind of pessimism that can lead to procrastination and lethargy.

Meenjatakas ( people born under pisces ) can be very romantic, dreaming up delicious treats for their lover in relationships. They are generally gentle and relaxed people and modest to the point of impracticality, I In the game of love, Meenjatakas ( people born under pisces ) are caring and romantic and extremely creative. They crave for fairytale endings, being more in love with the idea of love than being in love itself. Though strongly attracted to good looks, their attention span waivers at unintelligent partners, or at times simply because they secure the object of their desire. Vrischika ( Scorpio ), Karka ( Cancer ), and Meen ( Pisces ) make ideal partners for Meenjatakas ( people born under pisces ).

On the flip side, Meenjatakas ( people born under pisces ) can also be unnecessarily suspicious and jealous, and this might cause a lot of heartache. Although the unpredictable moods are the reason for some tension at times, the gentle, sensitive, and romantic nature establishes a loving relationship. Meenjatakas ( people born under pisces ) value fidelity in a marriage and will be kind and affectionate to the spouse and let the partner take on a dominant role in public, but at home, it’s the Meenjataka ( people born under pisces ) who rules the roost.

Meena Rasi (Pisces) Decans

Born between February 19 and February 28 If the person is born between these days, the planetary rulers are Jupiter and Neptune. The person born under this sign would be obstinate and have fixed purpose. The person would be a visionary and mighty impractical. Fortune would smile in the middle and old age. A decan of spirituality, tail-spins, sudden power and gains.

Born between March 1 and March 10
If the person is born between these days, the planetary ruler is Moon. The person born under this decan would have tremendous will power. Also a good home would be important. Form, color, shape and design are all important. Drugs should be avoided.

Born between March 11 and March 20
If the person is born between these days, the planetary ruler is Mars. The person would be the most powerful of all the other decans. The person can push and promote himself. The person can dream and hallucinate a lot. The person admires knowledge and wisdom would be the birthright. The decan can have the energizer and the healer, the contestant and the patient, the yogi and the swindler.

Meena Rasi (Pisces) Career

Imaginative and extremely sensitive, those born under Zodiac Sign Meena Rasi (Pisces) would want to make a career where they would be able live their dream. And, this is not about living in a fantasy world. These intuitive souls have a perfect vision of how their lives could be, and it is their dream to make it a reality.

Motivated by their passion for creative self-expression, the Meena Rasi (Pisces) would, at least initially, prefer job-satisfaction over monetary gains. Their first approach usually is to seek work that will bring them a sense of fulfilment. The emotional Meena Rasi (Pisces) are always trying to find some balance between their financial goals and their desire to accomplish their dreams.

Once they choose their career, the Meena Rasi (Pisces) can be dedicated enough to specialise and reach great heights. Ready to lend a helping hand, they are rarely pretentious about their work. This quality earns them a reputation of an inspirational team member. Their contributions to a work-team are often creative, unusual and essential. Since Fish are able to think out-of-the-box, they can come up with extraordinary solutions, if they decide to try, that is.

However, most Fish tend to be over-sensitive, which can be a major hurdle in their career path. Although they are sensible, they are also not quite practical. They take a lot of time to get over setbacks. Rather than learning from their failures, they sulk and keep revisiting their unsuccessful attempts in their minds, losing precious time and energy. The Meena Rasi (Pisces) people need to learn a lesson or two in how they should develop a more pragmatic approach towards life.

Whatever the Meena Rasi (Pisces) do, they should ensure to occupy themselves with work that makes them proud and enables them to showcase their myriad talents. These noble individuals make the world a better place, and that is probably one of the major reasons why the Meena Rasi (Pisces) are inclined towards charitable work and philanthropic activities. Meena Rasi (Pisces) could also work in the entertainment field as actors, dancers, comedians or musicians. Writing and poetry are make for good career options.

These Water Sign people are naturally drawn to occupations dealing with water, fluids, alcohol, drugs, chemicals, oils, and the ocean. Also, they possess an art to sense what the public desires, and hence can do well in fashion, advertising, film-making, and other pursuits that require them to deal with what the public wants.

Meena Rasi (Pisces) Romance

Element : Water

Quality : Mutable; Feminine; Negative

Ruling Planet : Neptune

Lessons to give in love : Love is faith, love is dreamy and love is compassion.

Lessons to learn in love : The fact that love is all encompassing, it is complete and it can motivate one to live and carry on; that the love is and can be the biggest motivation in life.

Personality : Dreamy, mystical, romantic healers of the zodiac, the Meena Rasi (Pisces) are kind hearted, sympathetic, compassionate and modest. Often quiet, slow and measured in their movements, and altruistic, generous and creative in their actions, the Fish seem to possess a deep understanding of life, or so it seems. Fish may even come across as detached and passive. Some may take them to be troubled, while others may be enchanted by this mystical aura. But, the Fish, on their own, are actually free, inspired and happy. They do not aim or attempt to go against the grain, struggle against the tide. Also, the Meena Rasi (Pisces) is supposed to be enlightened and spirituality awakened. However, the Fish faces this constant struggle inside – lured by the temptations around. Some Meena Rasi (Pisces) may want to abandon it all and leave, while others may completely give in to the epicurean, hedonistic romantic ideal. Truth is that even in its utmost negative expression – laziness, tardiness, timidity, escapism, narcissism – a Meena Rasi (Pisces) knows and wishes to swim upstream – it’s the Meena Rasi (Pisces) obligation.

Love for the Meena Rasi (Pisces) is : a selfless emotion, a miracle that completes, creates a whole, and requires entire submission of the self. Love is more about giving than receiving for them, and is also a lot about creativity, philosophy and spirituality. But, like their mutable quality and thanks to their ruler Neptune, the Fish may exhibit a tendency to move – from one to another – usually in search of ‘real’ love, of spirituality and of greater depth. Few would believe, but the Fish can be staunch, often unmoving from their ideals, not because they fail to see others point of view, but because they know.

When in Love : the Meena Rasi (Pisces) is gentle, nurturing, intuitive, selfless and compassionate, yet frustrating at times. Rarely willing to explain their stance and quite fixed in opinions and thoughts, they are capable of evoking a variety of feelings, broad enough to cover the entire spectrum – ranging from extreme passion to raging anger. The Meena Rasi (Pisces) avoid, rather shun, confrontation, and thus make for a submissive partner. They are happy to give and forgive. However, others may view this as escapism. Most Meena Rasi (Pisces) are soft-spoken, tender and timid, which may make them the ideal doormat. Problems of others awaken their inner philanthropist; sacrifice comes naturally to them. A mature Meena Rasi (Pisces) partner is a dream love material, especially when in hands of an equally loving and gentle mate. In good relationships, the Fish flower, blossom and are capable of attaining their poetic, philosophic and creative best. Wrong experiences, on the other hand, may divert the Fish to irrevocable routes of addictions, alcoholism, day dreaming, promiscuity and wasting.

Meena Rasi (Pisces) Lifestyle

Meena Rasi (Pisces) Physical Attributes: Most Meena Rasi (Pisces) are people with an average height and built, sometimes on the plumper side. They have large, full eyes, often peering into the distance. Their eyes may be very attractive. Generally, they have heavy, droopy eyelids and big, pouted lips. Their physical demeanour has a ring of mystery about it, it is very difficult to classify, but one thing it does radiate is benevolence.

Meena Rasi (Pisces) Health:
The Fish have perhaps the frailest physical structure and body mechanism of the whole zodiac. The feet, and respiratory and circulation systems can cause problems. Besides, they are very sentimental people, and easily take to junk food which can lead to weight gain and substance abuse. They need to be extremely careful of getting addicted to alcohol, smoking and drugs. Even seasonal changes can adversely affect their health.

Meena Rasi (Pisces) Beautyscope:
Beauty for the Fish is more of a mental than a physical thing, and they can be fickle, so though they may look good one day, they could look utterly boring the next day. Wearing a pearl is a must for them. While make-up should be bright, pastel-coloured dresses bring out the warmth in their personalities.

Meena Rasi (Pisces) Food:
Ruled by the element of Water, the Fish need to eat foods that are good for their blood, liver and brain, which would include beef, liver, onions, whole grain cereals, prunes, lemons, oranges, apples, grapes, spinach, lamb. They have a tendency to over-indulge in food and drinks at parties, which they should curb.

Meena Rasi (Pisces) Habits:
The Fish can be so disorganised, unsystematic and indisciplined that it can cause their minds to become all muddled up and even disoriented. They can also get hooked to alcohol, which can disrupt their family lives. The best solution for them is yoga and meditation, as it can lead to peace of mind, which is what the Meena Rasi (Pisces) natives ultimately seek.

Meena Rasi (Pisces) Nature

Meena Rasi (Pisces) intuition and imagination are Meena Rasi (Pisces) strengths and weakness at the same time. Meena Rasi (Pisces) are not only spiritual in nature but also emotional in expression. Meena Rasi (Pisces) get attracted to the mystical side of things, and herein lies the potential danger, for when pulled beneath the currents of routine life, the realms of imagination and the subconscious offer little structure. Without the foundation of reality, it becomes easy to flounder. Meena Rasi (Pisces) salvation can come from helping the less fortunate, especially those who have fallen into the misty realms of drugs, alcohol or spiritual confusion. There’s no easy escape for you. A good path is to follow a creative or spiritual pursuit while working.

Meena Rasi (Pisces) Key Planet: Neptune
Neptune is the God of the Seas. She symbolizes the dissolution of reality, for all Earth arises from the ocean and eventually returns to it. Neptune is represented by the mists, which prevent us from seeing the reality. Instead, we must rely on our own imagination to guide us through the hidden realms. As the main planet for Meena Rasi (Pisces), Neptune is about the spiritual and the mystical. It’s about anything that we cannot see with our five senses.

Twelfth House: Endings
The Twelfth House is like the astrological refuse collector. It’s not about endings in the traditional sense; it’s more about recycling. It is also about spirit, surrender and secrets. Here is where we brush up against our own limitations and see how they undo what we have done.

Element: Water
Astrologically, the water element symbolizes emotion. Water runs deep; it seeks its own level and will flow until it has found its desired level. The cycle of water is endless with the snows falling in the mountains and melting. Our feelings go on flowing as they connect the present with past experiences. Sometimes the waters are so deep that feelings cannot take the form of words.The waters of Meena Rasi (Pisces) are about the waters of consciousness. We live in a sea of thoughts, feelings and beliefs. These waters connect each of us to one another in ways that go beyond our rational understanding of life.

Meena Rasi (Pisces) Strength:
Your compassion for those in need is your forte.

Meena Rasi (Pisces) Weakness:
Confusion can put you at a disadvantage.

Meena Rasi (Pisces) Relationship

Meena Rasi (Pisces) as a Friend: You are a good, humane and understanding friend but sometimes can become unconventional. A word of advice for you is that you should take people for what they are instead of letting idealism cloud your judgment. Your innate grace and diplomacy could help you save an unpleasant situation.

Meena Rasi (Pisces) as a Father:
As a father, a Piscean father encourages his children in several ways. The Piscean father takes care to develop the skills of your children and take a deep interest in their interests. He will make use of imagination and creative abilities in upbringing his children. He tends to be moody, rather than being angry when his children are naughty. Photography would be an interest he would foster in his children as well.

Meena Rasi (Pisces) as a Mother:
As a mother, a Piscean will spoil her children. She would be so sentimental and emotional that she would burst into tears if her child cries. Enforcing discipline to her children would be difficult. Being tidy and systematic may not seem important for her. She would fall in line with whatever direction their interests take her children which is excellent for a developing child.

Meena Rasi (Pisces) Facts

Lucky Stone(s): Aquamarine, Bloodstone, Emerald, Pearls

Lucky Talisman:
The Curved Key

Positive Qualities:
Deeply understanding, interpretative, understanding, intuitive

Negative Qualities:
Melancholic, pessimistic, escapism and Hyper-sensitive.

Traits:
Deeply understanding, interpretative, understanding, intuitive, melancholic, pessimistic, escapism and Hyper-sensitive.

Famous Personalities:
Moraraji Desai, P.C.Sorcar, Michelangelo and Elizabeth Taylor.

Meena Rasi (Pisces) Compatibility

Meena Rasi (Pisces)-Mesha Rasi (Aries) Compatibility

Pisceans can make you happy, thrilled and exuberant but sometimes sad also. Pisceans are very sensitive and emotional. Unlike Arians, Pisceans are shy and adamant and like to be directed by Arians. Arians rule over the Pisceans and they like their soft and gentle way of loving. The relationship may have to travel on rough road. But with Arian’s intelligence and Piscean’s tender love, the relationship can turn out to be the most wonderful pair of the zodiac.

Compatibility of Meena Rasi (Pisces) Man and Mesha Rasi (Aries) Woman
Astrologically speaking for an Mesha Rasi (Aries) woman, it is a bit difficult to find a soul mate in a Meena Rasi (Pisces) man. They may have to make initial adjustments but once the understanding is reached life becomes easy for both, Mesha Rasi (Aries) woman and Meena Rasi (Pisces) man. On a positive note, he has peculiar characteristics to delight her and inspire her to move ahead. In turn. an Mesha Rasi (Aries) woman will allure him with her mystifying behavior and treat him with kindness. If she controls her aggressiveness and he gives her own space then this relationship can sustain with love.

Compatibility of Meena Rasi (Pisces) Woman and Mesha Rasi (Aries) Man
The compatibility of a Mesha Rasi (Aries) man and a Meena Rasi (Pisces) woman is entirely dependent on their ability to adjust with and understand each other. They can either make or break a relationship. Mesha Rasi (Aries) man is bold and expressive whereas Meena Rasi (Pisces) woman is charming and sensitive. Sometimes, conflicts may arise due to misunderstandings. But if both can control their temper and avoid getting into arguments on trivial matters, this relationship can reach greater heights.

Meena Rasi (Pisces)-Vrishabha Rasi (Taurus) Compatibility

The compatibility of this love match is affected by certain differences. A Taurian loves to live a simple life and believes in practical approach towards life whereas a Meena Rasi (Pisces) individual always lives in the world of dreams where he does not have clarity about ideas. Tenderness, benevolence and compassion are the parts of a Meena Rasi (Pisces) individual qualities which will attract a Taurian. This love match will maintain harmony on the compatibility graph. This relationship will foster on passage of time.

Compatibility of Meena Rasi (Pisces) Man and Vrishabha Rasi (Taurus) Woman
A Meena Rasi (Pisces) man will feel secure because of her loyalty and devotion. Vrishabha Rasi (Taurus) woman loves his physically affectionate nature. This match will work out to be a good love match on the compatibility graph. His intellectual depth will always attract her. She will make him realize about the reality of life and make him work for the dreams to come true. The compatibility of this love match will make it a great success if they sift out the differences.

Compatibility of Meena Rasi (Pisces) Woman and Vrishabha Rasi (Taurus) Man
This match is a very good love match as both of them have mutual understanding. Both will be attracted to each other and share a passionate romantic relationship. This zodiac match results in a very good compatibility. A Vrishabha Rasi (Taurus) man and a Meena Rasi (Pisces) woman share a common platform of love and romance. Meena Rasi (Pisces) woman will admire Vrishabha Rasi (Taurus) man’s courage and depth. Vrishabha Rasi (Taurus) man on the other side admire her innate capacity for passion and understanding.

Meena Rasi (Pisces)-Mithuna Rasi (Gemini) Compatibility

The thing which powers the compatibility of this relationship is their resilience. Both are open to new notions and opinions. They have a get set go attitude towards adjustments. The traits which harm the compatibility of this love match is the emotional nature of the Piscean and uncaring nature of the Mithuna Rasi (Gemini)an. A Piscean is quixotic and is always in a never never land and a Mithuna Rasi (Gemini)an thinks practically. This love match can sweep out compatibility problems if Mithuna Rasi (Gemini)an learns to be sensitive and Piscean thinks practically.

Compatibility of Meena Rasi (Pisces) Man and Mithuna Rasi (Gemini) Woman
The passion of a Meena Rasi (Pisces) man may magnetize a Mithuna Rasi (Gemini) woman. After a few happy days differences may surface. A Meena Rasi (Pisces) man finds it too difficult to express his feelings whereas a Mithuna Rasi (Gemini) Woman can easily express her thoughts. Her sharp tongue and blunt nature may lacerate his sensitive heart. In order to make this relationship work, Mithuna Rasi (Gemini) woman has to shower love and affection on him so that he opens up and expresses his feeling. He should extend his conversations to strengthen their compatibility.

Compatibility of Meena Rasi (Pisces) Woman and Mithuna Rasi (Gemini) Man
The love match of Mithuna Rasi (Gemini) man and Meena Rasi (Pisces) woman cannot be called as the perfect one. A Mithuna Rasi (Gemini) man will be prone to change. His likes will change with the passage of time. What he loves today he may not love tomorrow and it is this negative trait which damages the compatibility. A Piscean woman cherishes someone who cares for her, loves and protects her while the Mithuna Rasi (Gemini) man has nothing called emotional bonding in his dictionary. On a positive side Meena Rasi (Pisces) woman can use her persuasion power to set things right.

Meena Rasi (Pisces)-Karkataka Rasi (Cancer) Compatibility

Meena Rasi (Pisces) and Karkataka Rasi (Cancer) are water signs and so they will respect each other’s feelings and ideals. For a Karkataka Rasi (Cancer)ian a Piscean will be like an inspiration and ideal as a Piscean is very preceptive and loving. They will bestow Karkataka Rasi (Cancer)ians with all the affection, kindness and support. However, Pisceans are weak and sensitive people but when required they can also become strong and rebellious. A Karkataka Rasi (Cancer) will also love Meena Rasi (Pisces) passionately and will bind emotionally. One of the right matches among various zodiac signs.

Compatibility of Meena Rasi (Pisces) Man and Karkataka Rasi (Cancer) Woman
The world for a Karkataka Rasi (Cancer) woman and a Meena Rasi (Pisces) man will be lying in each other’s company. The Meena Rasi (Pisces) man will adore her and treat her as the most special person of his world. Also for a Karkataka Rasi (Cancer) woman a Meena Rasi (Pisces) man will be of prime importance than any other thing. She will help the Meena Rasi (Pisces) man in realizing his dreams. And if either of them becomes strong and thinks practically then they are not much away from the key to happiness.

Compatibility of Meena Rasi (Pisces) Woman and Karkataka Rasi (Cancer) Man
A Karkataka Rasi (Cancer) man with a Meena Rasi (Pisces) woman compliment each other in most ways. The Meena Rasi (Pisces) Woman will attract a Karkataka Rasi (Cancer) man with her charm and wit. She will give all the comfort and love to the Karkataka Rasi (Cancer) man and he will also see the Meena Rasi (Pisces) woman as the most dynamic and perfect lady who can add spark in his gloomy life. Their romantic life will be wonderful and they will enjoy every moment whenever they are together. The tie between the two is very strong and intense.

Meena Rasi (Pisces)-Simha Rasi (Leo) Compatibility

Simha Rasi (Leo) will always like to be a ruler of the family and Meena Rasi (Pisces) will never mind as they want to be back seated. Meena Rasi (Pisces) readily agrees to the decisions made by the Lions. This is the positive point which builds up the strong affection between them. Simha Rasi (Leo) appreciates her tranquility and compassion whereas she is fascinated by his muscle power. This helps the love match to have a high compatibility. Simha Rasi (Leo) has to put in efforts to know his Meena Rasi (Pisces) partner as they have a reserved nature. Their is no place for quarrels in this relationship.

Compatibility of Meena Rasi (Pisces) Man and Simha Rasi (Leo) Woman
Romantic and passionate nature of this individuals waters this relationship to grow to the fullest. The invincible nature of a Simha Rasi (Leo) woman may bind this relationship to cherish the long-term compatibility. If fights are put at a bay then they can enjoy the dish of love every day. A Simha Rasi (Leo) woman and a Meena Rasi (Pisces) man form a supreme love pair. But, sometimes a clash may arouse due to the selfish nature of a Meena Rasi (Pisces) man which may not suit with the generous nature of a Simha Rasi (Leo) woman.

Compatibility of Meena Rasi (Pisces) Woman and Simha Rasi (Leo) Man
The relationship of this pair may not be successful due to their opposite poles. Simha Rasi (Leo) is arrogant and extrovert in nature. Meena Rasi (Pisces) has the nature to make fun of others and point out the weaknesses of others. Simha Rasi (Leo) man and Meena Rasi (Pisces) woman may gratify their friendship life long but the compatibility of this love match can lead to a mismatch. In spite of these controversies, they love to share music, art, dance and the beautiful moments of life.

Meena Rasi (Pisces)-Kanya Rasi (Virgo) Compatibility

Kanya Rasi (Virgo) is not obscure about taking decisions that is the reason they are planned and well organized and opposite to this Meena Rasi (Pisces) love to live in fantasy world shedding their responsibilities on others shoulders. This love match will be successful only if both the zodiac signs put their efforts to tolerate each other and have to be open minded. Both of them are very tender by nature and do not aim high in their personal lives. The relationship is quite compatible to some extend.

Compatibility of Meena Rasi (Pisces) Man and Kanya Rasi (Virgo) Woman
Meena Rasi (Pisces) men are day dreamers who always build the castles in the air. They always visualize things far away from the practical world. All these characteristics amuse Kanya Rasi (Virgo) woman as she likes to lead a realistic life. Kanya Rasi (Virgo) woman has to make her love-mate realize about his impractical nature for their compatibility to work well. In the long run it is better to avoid this mismatch.

Compatibility of Meena Rasi (Pisces) Woman and Kanya Rasi (Virgo) Man
Kanya Rasi (Virgo) man is down-to-earth person and is pragmatic by nature. They are too shy to express their feelings and this reason the Meena Rasi (Pisces) woman feel dejected and thinks that she is good for nothing. Meena Rasi (Pisces) woman is always eager to listen romantic words from her Kanya Rasi (Virgo) man but is always disappointed. This love match does not fair well in compatibility due to their opposite nature. Even then things can work if of them try to learn to compromise.

Meena Rasi (Pisces)-Tula Rasi (Libra) Compatibility

The Tula Rasi (Libra) and Meena Rasi (Pisces) if united in a relationship will have to bear lots of complications and confusions. In the end the relationship will result in a total mess. Fishes are very sensitive and befuddled creatures. On the other hand, Tula Rasi (Libra)ns are very easy-going and pleasant personalities and the behavior of a Piscean may lash him into sullenness. However, they both will be inclined towards creativity, warmth and passion. To sustain the relationship they need a lot of support from each other otherwise it may go haywire.

Compatibility of Meena Rasi (Pisces) Man and Tula Rasi (Libra) Woman
A Tula Rasi (Libra) woman has a different look out for problems or situations from that of a Meena Rasi (Pisces) man. A Meena Rasi (Pisces) man will try to solve the problem on emotional level whereas a Tula Rasi (Libra) woman uses intellectual background to come out of the difficult situation. However, the deep romance and love for art and music will be shared by both the zodiac signs. Somehow, the clashes are unavoidable and hence the relationship is hopeless.

Compatibility of Meena Rasi (Pisces) Woman and Tula Rasi (Libra) Man
There are negligible chances of lasting love between a Tula Rasi (Libra) man and a Meena Rasi (Pisces) woman. Initially, romance between a Tula Rasi (Libra) man and a Meena Rasi (Pisces) woman remains in its highest form. Both will be inclined to art and compassion. However, a Meena Rasi (Pisces) woman, sometimes in their emotional overflow will ruin the Tula Rasi (Libra) man’s jovial mood. The match is not compatible as both of them have major differences which will make it a meaningless relationship. They both are so busy in their own worlds that it may not be possible for them to figure out the same world where they both can reside together happily.

Meena Rasi (Pisces)-Vrishchika Rasi (Scorpio) Compatibility

Vrishchika Rasi (Scorpio) and Meena Rasi (Pisces) share wonderful relationship as both have ‘water’ as their symbol. Vrishchika Rasi (Scorpio)ns are instilled with a lot of energy and possess a strong power of determination . But, they are also jealous, possessive and sometimes commanding whereas Meena Rasi (Pisces) are very generous and charming. Pisceans understand Vrishchika Rasi (Scorpio)s perfectly and will always try to make them happy. In turn, Vrishchika Rasi (Scorpio)ns also show loyalty and devotion to their love.

Compatibility of Meena Rasi (Pisces) Man and Vrishchika Rasi (Scorpio) Woman
The relationship of a Vrishchika Rasi (Scorpio) man and a Meena Rasi (Pisces) woman is a magical one but we cannot say if this relationship will sustain for a long time. Inspite of his shy nature, a Meena Rasi (Pisces) man will find himself very comfortable and open with a Vrishchika Rasi (Scorpio) woman. However, the shyness of a Meena Rasi (Pisces) man is not acceptable to a Vrishchika Rasi (Scorpio) woman as she is looking for a strong and a tough person. Meena Rasi (Pisces) man will excite and inspire her in his own unique ways. Vrishchika Rasi (Scorpio) woman will be very loyal and truthful to him.

Compatibility of Meena Rasi (Pisces) Woman and Vrishchika Rasi (Scorpio) Man
Vrishchika Rasi (Scorpio) man and Meena Rasi (Pisces) woman can make an attractive couple together. They will share an intimate bond and intense physical chemistry. What more can be expected from a relationship than that one partner knows and understands the other very well? And, a Meena Rasi (Pisces) woman is gifted with this quality. She is very intelligent and emotional as well, however, a Meena Rasi (Pisces) woman would never like the dominating and possessive nature of a Vrishchika Rasi (Scorpio) man. Both will love occult activities and share other interests.

Meena Rasi (Pisces)-Dhanur Rasi (Sagittarius) Compatibility

A Piscean and a Sagittarian are jolly type of individuals and romance is in the air for them always. This love match tries to build castles in the air. Their kindness and care for others help them to gain more friends. A Dhanur Rasi (Sagittarius) is full of potential energy and on the contrary a Meena Rasi (Pisces) is non-resistant and too tentative to the surroundings. The compatibility of this love match is not so bad expect a few short comings which both can tackle with the help of their mutual understanding tool.

Compatibility of Meena Rasi (Pisces) Man and Dhanur Rasi (Sagittarius) Woman
A Meena Rasi (Pisces) man and a Dhanur Rasi (Sagittarius) woman will require a lot of patience in order to sustain this relationship. A Dhanur Rasi (Sagittarius) woman lacks the ability to provide the warmth of winter to him when he requires the most. On the contrary, Meena Rasi (Pisces) man tries to cage her, not letting her to breathe the cool breeze of freedom. She will try to learn his introvert nature but may hurt his sore wounds which will create a crack in their relationship. Therefore this love match will need a lot of tolerant fuel to run the compatibility train smoothly on the life line.

Compatibility of Meena Rasi (Pisces) Woman and Dhanur Rasi (Sagittarius) Man
Dhanur Rasi (Sagittarius) men lack loyalty and they are not faithful to their relationship. Due to this reason a Meena Rasi (Pisces) woman sometimes becomes suspicious on him. She may be too possessive about their relationship which makes him feel like a slave. Deducting some down to earth controversies which can create a big ozone hole in their relationship, this compatibility accounts good for this love-match. The body chemistry is superb between them.

Meena Rasi (Pisces)-Capricorn Compatibility

The compatibility is like an ice cream on dessert. These zodiac signs, even though possessing the nature of the river banks which will never meet, they may cherish the relationship. AMakara Rasi (Capricorn) does like to live in fantasy but a Meena Rasi (Pisces) is a day dreamer. A Meena Rasi (Pisces) loves to be confined in the nut shell and is not bothered about others. The relationship blooms day by day due to their understanding nature which acts like a grease to ease the friction.

Compatibility of Meena Rasi (Pisces) Man andMakara Rasi (Capricorn) Woman
To enjoy the life long relationship this match is the perfect one. Meena Rasi (Pisces) man is a romantic guy who loves to take her on long drives, candle lit late night dinners, brings surprise gifts to make the relationship more intense. AMakara Rasi (Capricorn) woman adorns this relationship and make it blissful by loving him more intensely which makes him feel secure. Passion, love and faithfulness will make this relationship a golden moment to cherish for a life time.

Compatibility of Meena Rasi (Pisces) Woman andMakara Rasi (Capricorn) Man
The compatibility of aMakara Rasi (Capricorn) man and a Meena Rasi (Pisces) woman goes on the long way. The relationship flourishes under the cool shed of love and compassion. Meena Rasi (Pisces) woman will never try to reign his kingdom but she will enjoy to be his subject. She is the woman who stands by her soul mate when the world is against him. The relationship shows the highest rate in the compatibility love chart. AMakara Rasi (Capricorn) man with his perfect physique will be able to handle her frangible nature.

Meena Rasi (Pisces)-Kumbha Rasi (Aquarius) Compatibility

Initially both the zodiac signs will love each other’s company. A Meena Rasi (Pisces) will always find pleasure and fun in living with an Kumbha Rasi (Aquarius) person and in turn Pisceans being compassionate, will try to take Aquarians on their trip to the dreamland. But, Aquarians may find it as a confinement for themselves as they are freedom-lovers and like to explore the world by themselves. Meena Rasi (Pisces) are very sensitive and tender, need a strong personality. On the other hand, Kumbha Rasi (Aquarius) seeks for a less emotional soul-mate. Therefore, the pair may not be able to get along in the long-run.

Compatibility of Meena Rasi (Pisces) Man and Kumbha Rasi (Aquarius) Woman
In the beginning stage of the relationship between an Kumbha Rasi (Aquarius) woman and a Meena Rasi (Pisces) man, love will blossom and sizzle. But, as the season fades this relationship may also wither. Both have to struggle a lot and need to make compromises to stabilize the relationship. Although, a Piscean man will attract an Kumbha Rasi (Aquarius) woman with his intimate love and passion and an Kumbha Rasi (Aquarius) woman will also enjoy his company and take him on exciting adventures, they differ in their needs and desires. When an Kumbha Rasi (Aquarius) woman wants to detach from the world to live alone for sometime, a Piscean man behaves extremely opposite and wants her to be at his side at that very time.

Compatibility of Meena Rasi (Pisces) Woman and Kumbha Rasi (Aquarius) Man
The combination of an Kumbha Rasi (Aquarius) man with a Meena Rasi (Pisces) woman is hard to match. An Kumbha Rasi (Aquarius) man is an analyser and a deep thinker. He will give Meena Rasi (Pisces) woman good company including pleasures and excitements but unable to fulfill her innate desire of warmth and passionate relationship. A Piscean woman is very sensitive and demands a lot from an Kumbha Rasi (Aquarius) man. But, he is not as emotional as a Piscean woman and also not bothered about the minute details. He wants a Piscean woman to enjoy the freedom like him and a Piscean woman likes to stay with him at one place only. It is difficult for them to adjust with each other.

Meena Rasi (Pisces)-Meena Rasi (Pisces) Compatibility

Meena Rasi (Pisces) are introvert type of people so it is too difficult to learn their inner self. This sign possesses a unique characteristic as it is last in the list. Hence, their nature is mixed up, little difficult to unwrap their feelings. Meena Rasi (Pisces) are kind at heart and generous to help the needy. Their understanding nature attracts others. Meena Rasi (Pisces) never like to advice others and they hate to boast about themselves rather their work speaks about them. They take care that emotions are not depicted by their actions.

Compatibility of Meena Rasi (Pisces) Man and Meena Rasi (Pisces) Woman
The success of this compatibility is inevitable as both Meena Rasi (Pisces)-Meena Rasi (Pisces) possess similar nature.But, they fail to face the adversities of life. They are lovable creatures and adorn each other’s company. They will have fun and frolic in their relationship. They never mind to help others even at the midnight hour. More importantly, they fancy about their dreams and take the least efforts to coherent the situation. The only feeble point in this match is that both are introspective and always find the excuses and are unable to face the hardships of life.

మీనరాశి

పూజించ వలసిన దేవుడు        :     శ్రీ సాయి
అదృష్ట రంగు                           :     పసుపు 
సరిపడని రంగు                       :     పొగ రంగు అదృష్ట దిక్కు                          :      ఈశాన్యము  అదృష్ట రత్నము                      :      కనక పుష్య రాగము బరువు క్యారెట్లు                       :      3 క్యారెట్లు పనికి రాని వారము                  :       శుక్రవారము అదృష్ట వారము                        :       గురువారము రత్నము దరించ వలసిన వ్రేలు   :       చూపుడు రత్నముధరించవలసినలోహము:       బంగారము దర్శించ వలసిన దేవలలయము :       శ్రీసాయి, శ్రీ దత్త దేవాలయము గ్రహ తత్వము                            :       ఆకాశ 

మీన రాశి  స్వభావం
సరిరాశి – ద్విస్వభావరాశి – జలతత్త్వరాశి, రెండు చేపలు ఒకదాని తోకవైపునకు మరియొక దాని తల యున్నట్లు ఈ రాశి చిహ్నముంటుంది.
పరిసరాలు, ఇతర వ్యక్తుల చేత ప్రభావితమగుట, సందర్భమును అనుసరించి సర్దుకొన గలుగుట, ఓపిక ఓర్పు వీరి వ్యక్తిత్వమునకు మూలసూత్రములు. వీరు ఏవిధముగను ఇతరులకు హాని కలుగజేయువారు కాదు. వీరు స్వభావము సౌమ్యం. ఇతరులను నమ్ముట, వారికంటే గొప్పవారి నిబంధనలకు విధేయులగుట వీరికి సమ్మతం. చట్టము, నియమ నిబంధనలు వీరికి సమ్మతం. వీరికి వీరు విధేయులై కాని శాసకులు కాదు. ఇతరులపై ప్రభావం చూపుటలో అధికారము చెలాయించుట సమ్మతం కాదు. వీరికంటే పై స్థాయిలో ఉన్నవారు కూడా వీరికి అనుకూలముగా ప్రవర్తించుటకు సమ్మతింతురు. వీరికి తెలియకుండగానే వీరు ఇతరులను ప్రభావితం చేస్తారు. దీనిని వీరు గమనించి లోకశ్రేయస్సునాకు ఉపయోగించినచో వారి జీవితం సఫలమైనట్లే. వీరు కన్నులలో ఒక అజ్ఞాత శక్తి యున్నది. వీరి చూపులో మనుష్యులు గాని, జంతువులు గాని బద్దులగుదురు. పశుపక్ష్యాదుల కంఠ ధ్వనులు విన్నచో వీరికి వాని కష్ట సుఖములు సులభముగా బోధపడును. వీరి బంధుమిత్రాదులలో నెవరికో ఒకరికి వీరు సేవ చేయటము, రోగులపై దక్షత వహించుటయు జరుగుచుండును. ఇతరులను బట్టి, మారునట్టి వీరి తత్వమున కొంచెము తక్కువగా నుండును. ఆత్మశక్తి గల మహానుభావులచే ఆకర్షించబడిన వీరు వారిచే ప్రభావితులగుట జరుగును. వీరి మనస్సు సూక్ష్మ గ్రాహ్యము, చంచలము, ఆరంభమునుడి వీరెంతయో పవిత్రమైన మనస్సు కలిగి ఉందురు. నడివయస్సు నుండి సాంగత్యాదుల వలన మనస్సు అపవిత్రమగుటకు వీలున్నది. అట్టి తపనము సంభవించినచో వీరి ఆరోగ్యము, మనః పవిత్రత, సంపద, అదృష్టము త్వరగా చెడిపోవును. మద్యపానాదులు సులభంగా అలవాటగుటకు అవకాశమున్నది. అట్లే స్త్రీ సాంగత్య దోషము కూడా; వీరు ఏదో కారణము వలన తల్లిదండ్రులకు, సోదరులకు దూరంగా నుండుట సంభవించును. వీరుకి చక్కని దర్శనజ్ఞానమున్నది. వీరికి పరిసరములలోని వ్యక్తులు, వస్తువులను గురించిన వాస్తవ విషయములు అప్రయత్నంగా స్ఫురించుచుండును. వీరికి కలిగెడి స్వప్నములు, అనుమానములు, అభిప్రాయములు, సత్యములు అయి ఉంటాయి.
వీరి ఆలోచనలు, చాలా సూక్ష్మమై, శక్తివంతమైనవి. మానవత్వములోని సూక్ష్మసూక్ష్మాంశములు వీరికి అవగతమగును. డానికి తోడు భాషలకు గల అతి సూక్ష్మమైన శక్తి వీరి ఆధీనములో ఉండుటతో, వీరు వ్యక్తులతో చక్కని భావ సంచాలము కలిగింపగలరు. కవిత్వ, సాహిత్యరంగమున కూడా వీరు ఉన్నత స్థానమును ఆక్రమించుటకు వీరిలోని ఈ శక్తి మరొక కారణము కాగలదు. వీరి సంభాషణ చాతురిని సద్వినియోగం చేసికొన్నచో మొదటిసారి కాకున్న రెండవ సారియైనను, ఏ ప్రయత్నమునకైనను జయము పొందగలరు. స్వంతః సిద్ధముగా వీరు చాలా మంచివారు, ఏ విషయమును రహస్యముగా దాచుకొనుట వీరికి చేతకాదు. కావుననే, అపకారము తలపెట్టుట. కుట్రలు పన్నుట వీరికి చేతకాదు, వీరు ఆవేశ పూరితులు కావచ్చునే గాని, దుష్టబుద్ధి గలవారు మాత్రం కాజాలరు. వీరికి ఎవరిపైనను కోపము వచ్చినను, వారిలో వారు బాధపడుదురు గాని పగతీర్చుకొనుట వంటివి వీరు చేయలేరు. దుష్టులను మంచివారుగా మార్చుటకై ఆత్మహింస, ఆత్మ బలిగా మలచుకొనుట వీరి మనస్తత్వంలోనే పవిత్రములలో నొకటి. 
వీరికి నిత్యము వేధించు అంశములలో వీరిపైన వీరు జాలి పడటము ఒకటి. వీరికి ఎవరు లెక్క చేయుట లేదని, నిర్లక్ష్యం చేయుచున్నారని బాధపడుచుందురు. వీరి వృద్ధాప్యములో వీరు పిల్లలకు ఇది యొక తలనొప్పిగా తయారగును, ఇతరులపై వీరికి వాత్సల్యము, అభిమానములుండవు. కాని అవి హద్దులు దాటిపోయి, వారికొరకు ఎంతటి దుష్కార్యమునైనను చేయించు ప్రమాదము కలదు, స్త్రీల ప్రభావము వీరిపై ఎక్కువగా ఉండును. ఇదియే వారికి ఉన్నతులను చేసినాను, అధః పతనము చేసినాను చేయవచ్చును. వారి జీవితంలో ప్రవేశించిన స్త్రీ ఉత్తమురాలైనచో, వారి జీవితము ఎంత పతనమైనను వారికి ఉద్దరించగలరు. ఆమె నీచబుద్ధి కలదియైన, ఎంత ఉత్తములైనను అధః పతనము చేయగలదు. ప్రజోపయోగకరమైన నిర్మాణములు, కట్టడములు, నగర నిర్మాణము మొదలైన శాఖలలోని ఉద్యోగములలో వీరు రాణింతురు. ఉద్యానవనములు, విలాస, విహార స్థలములు, వైద్యశాలలు, బాల బాలికల పాఠశాలలుకాలేజీలు, బీదవారి కొరకు, రోగులకు నిర్మించబడిన శరణాలయములు మొదలైన వాని నిర్వహణ వీరికి అనుకూలముగా ఉండును, దళారీ వ్యాపారము, వార్తా పత్రిక, పుస్తక ప్రచురణ, ముద్రణాది వ్యాపారములు, రేడియో, సినిమా, కాంతి ప్రసారములకు సంబంధించిన వ్యాపారములు వీరికి అనుకూలములు. సేవాబుద్ధియున్న, వీరు వీరి వ్యత్తులలో విజయమును పొందగలరు.
ప్రజాపయోగ కార్యక్రమములు చేపట్టినచో విజయ వంతము కాగలరు. సంగీతము, నాట్యము, కవిత్వము మొదలగు కళలు వీరికి ఇష్టమగును, దాని ద్వారా దూర, దేశాంతర ప్రయాణములు చేయవలెనని కోరుకొందురు. వీరు జన్మతః తపోదృష్టి కలవారు, కావున ఆధ్యాత్మిక విద్య, ప్రకృత్తి రహస్యములను గ్రహించుట వీరికి సులభమగును మతమునందలి సూక్ష్మ విషయములు వీరికి ఆసక్తి, సంసార జీవితము వీరికి ఆనందం కలిగించును. వీరు తమ కుటుంబ సభ్యులకు అన్ని విధముల ఆనందము చేకూర్చగలరు. వీరికి భార్యా పుత్రుల యెడల వాత్సల్యాభి మానములు ఎక్కువ. వివాహము వీరి జీవితమును చాలావరకు మార్చి వేయగలదు. వీరికి శారీరక ఆరోగ్యము కన్న మానసికమైన అనారోగ్య భయమున్నది. శారీరకముగా మంచి దృఢమైన ఆరోగ్యముండును. పనులు చేయుటలో వీరికి కంగారు, వీరు త్వరగా అలసి, నీరసించి పోవుట ఉండును. ఉద్వెగాదులు వీరి మనస్సును బాధించి, వీరి జీర్ణశక్తిని భంగపరుచును. వీరు ఉద్వేగము చెందినప్పుడు, నిస్సహాయులైనట్లు ఆందోళన పడుట ఉండగలదు. ఇతరులలోని లోపములను గమనింపక అభ్యాసము చేసిన, వీరు వీరు అనారోగ్యమును వారింపవచ్చును. వీరి మానసిక, శారీరక నిర్మాణమునకు ఘాటైన మందులు, ద్రవపదార్ధములు, మత్తు పదార్దములు సరిపడవు. సాలీడు మొదలైన విషపురుగుల ద్వారా ఆహారంలో ప్రవేశించి అనారోగ్యము చేయు ప్రమాదమున్నది. ఆహార విహారాదులలో నియమము అవసరం లేనిచో క్షయ (టి.బి), ఉబ్బసం, మధుమేహం (షుగర్), పక్షవాతము మొదలగు వ్యాధులు తీవ్ర దుష్పరిణామములకు దారితీయగలవు.